2015-07-16

Caption This! #RandomJapan

shot at Haruna Shrine, Takasaki, Gunma, Japan


No comments: